SXSW 2011 Sketchnotes – Paul Soupiset

Ogilvy Notes at SXSW

SXSW 2011 Sketchnotes - Len Kendall